Tietosuojaseloste

Henkilötietojen käsittely Exciberissa

Exciber kunnioittaa sivustolla vierailevien henkilöiden yksityisyyden ja henkilötietojen suojaa ja on sitoutunut suojaamaan henkilötietoja lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Tämä tietosuojaseloste kuvaa ne menettelytavat, joita sovelletaan Exciberin asiakkaistaan keräämiin henkilötietoihin.

Rekisterinpitäjä / henkilötietojen käsittelijä

Nimi: Exciber Oy
Y-tunnus: 1110412-0
Osoite: Spektri Duo, Metsänneidonkuja 6 , 02130 Espoo
Sähköposti: myynti@exciber.fi

Henkilötietorekisterit ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Exciber kerää ja käsittelee henkilötietoja, jotta yritys pystyy tarjoamaan tuotteitaan ja palvelujaan asiakkaille ja muille sidosryhmille. Henkilötietorekistereiden avulla Exciber tekee myös tuote- ja palvelukehitystä. Lisäksi henkilötietoja käytetään palautteen analysoinnissa ja sen avulla edistetään Exciberin tuotteiden markkinointia. Exciber ei harjoita sähköistä suoramarkkinointia ilman markkinoinnin vastaanottajan suostumusta, joka on annettu lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

Asiakkaan henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavia tarkoituksia varten:
• asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen
• palvelun toteuttaminen
• asiakastapahtumien varmentaminen
• asiakaspalvelun ja liiketoiminnan kehittäminen
• markkinointi
• viestintä ja asiakaslehden postitus
• analysointi ja tilastointi
• mielipide- ja markkinatutkimukset sekä muut vastaavat käyttötarkoitukset

Yllä mainittuja tehtäviä voi suorittaa rekisterinpitäjän lisäksi myös ulkopuolinen käsittelijä, kuten asiakaspalvelijoiden kouluttaja. Tällöin ulkopuolinen käsittelijä toimii henkilörekisterin käsittelyn toimeksisaajana ja rekisterinpitäjä huolehtii tietosuojan toteutumisesta myös hänen toiminnassaan. Ulkopuoliset käsittelijät sitoutuvat henkilötietojen osalta samanlaisiin salassapitovelvoitteisiin kuin rekisterinpitäjän omat työntekijät. Lisäksi tapahtumien yhteydessä annettuja henkilötietoja voidaan luovuttaa tapahtumajärjestäjän yhteistyökumppaneille.

Rekisterien tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:
• yhteystiedot, kuten nimi, osoite, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet, ammatti ja äidinkieli
• viestinnän toteuttamiseen liittyvät tiedot
• asiakkaan mahdollisesti antamat profilointi- ja kiinnostustiedot
• mahdolliset luvat ja suostumukset
• mahdolliset tarjonnanestotiedot
• mahdolliset muut asiakkaan suostumuksella kerätyt tiedot

Evästeiden avulla kerättyjä tietoja käsitellään alla kohdassa ”Evästeiden käyttö”.

Tietolähteet

Henkilötietoja saadaan Exciberin yhteyshenkilöiltä, asiakkaalta itseltään puhelimitse tai sivuillamme olevien nettilomakkeiden kautta, palautuskortilla, internetin kautta, sähköpostilla tai muulla vastaavalla tavalla. Evästeiden ja muiden tekniikoiden avulla Exciber voi lisäksi kerätä tietoa siitä, miten käyttäjä käyttää sivustojamme ja palveluitamme.

Tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja luovutetaan Exciberin sisäisiin suoramarkkinointitarkoituksiin henkilötietolain mukaisesti sekä mielipide- ja markkinatutkimuksiin ja muihin vastaaviin selvityksiin asiakkaalta saadun luvan mukaisesti. Exciber voi luovuttaa tietoja muille samaan konserniin kuuluville yhtiöille, sekä palveluntarjoajille ja kolmansille osapuolille silloin, kun nämä käsittelevät tietoja Exciberin lukuun esimerkiksi palveluiden tai markkinoinnin toteuttamiseksi tai tietojen analysoimiseksi. Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojaus

Sähköisesti käsiteltävät rekisterin sisältämät tiedot ovat palomuurein, salasanoin ja muin tieto-turvan toimialalla yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin suojattuja. Manuaalisesti ylläpidettävät aineistot sijaitsevat tiloissa, joihin on asiattomilta pääsy estetty.

Ainoastaan yksilöidyillä rekisterinpitäjän ja sen toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin rekisterinpitäjän myöntämällä käyttöoikeudella.

Tarkastusoikeus ja virheellisen tiedon korjaaminen

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Rekisteröidyn pyynnöstä teemme henkilötietoihin tarpeelliset oikaisut ja täydennykset tai poistamme käsittelyn tarkoituksen kannalta virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet tiedot. Tietojen tarkastus ja päivitys tapahtuu ottamalla yhteys asiakaspalveluumme. Pyynnön tulee olla kirjallinen ja allekirjoitettu.

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käsittely ja luovuttaminen suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimuksia varten ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme.

Evästeiden käyttö

Evästeet Exciberin sivuilla

Exciberin sivuilla käytetään evästeitä eli cookie-toimintoa. Evästeellä tarkoitetaan pientä, käyttäjän tietokoneelle lähetettävää ja siellä säilyvää tekstitiedostoa, jonka avulla internetsivut tunnistavat sivulla usein vierailevat kävijät.

Evästeiden tarkoituksena on auttaa Exciberia parantamaan sivustojensa käytettävyyttä ja sisältöä. Evästeiden avulla Exciber pystyy tarjoamaan kävijöille kunkin tarpeita vastaavaa tietoa sekä palveluita ja kohdentamaan markkinointitoimenpiteitään. Evästeiden avulla kerättyjä tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Vierailemalla Exciberin sivuilla, täyttämällä sivustolla olevia lomakkeita ja sallimalla käyttäjäasetuksilla evästeiden käytön, katsotaan käyttäjän hyväksyneen evästeiden käytön.

Evästeiden avulla Exciber voi kerätä muun muassa seuraavia tietoja:
• käyttäjän ip-osoite
• käyttäjän sijainti paikkakunnan tarkkuudella
• sivustolla vierailun ajankohta
• vieraillut sivut ja niillä vietetty aika
• selaintyyppi, päätelaitteen käyttöjärjestelmä
• minkä linkin (palvelin ja verkkotunnus) kautta käyttäjä on tullut sivustolle

Evästeistä kerättyä tietoa ei yhdistetä käyttäjän henkilökohtaisiin tietoihin ilman käyttäjän suostumusta. Siinä tapauksessa, että käyttäjä tunnistautuu sivustolla antamalla henkilötietoja sivustolla olevien lomakkeiden kautta tai vierailee sivustolla Exciberin lähettämän sähköpostiviestin kautta, voidaan evästetiedot yhdistää käyttäjän henkilötietoihin.

Kolmansien osapuolien evästeet

Sivusto saattaa sisältää myös kolmansien osapuolten, kuten mittaus- ja seurantapalveluiden, evästeitä. Kolmannet osapuolet voivat asettaa evästeitä päätelaitteellesi, kun vierailet Exciberin sivustolla.

Evästeiden käyttö kolmansien osapuolien sivuilla

Exciberin sivustolla käytettävien evästeiden lisäksi Exciber hyödyntää evästeitä myös oman verkkomainontansa kohdentamiseen kolmansien osapuolten sivustoilla. Näissä tapauksissa Exciber toimii yhteistyössä verkkomainonnan teknologiaan erikoistuneiden yritysten kanssa. Näin kerätyn tiedon avulla Exciberin mainoksia kohdennetaan käyttäjille aiemman verkkokäyttäytymisen ja muiden tekijöiden perusteella, jotta Exciberin mainokset tavoittavat ne, joita ne todennäköisesti kiinnostavat eniten.

Exciber ja sen yhteistyökumppanit voivat lisäksi kerätä tietoja siitä, kuinka tehokkaita lähetetyt mainokset ovat. Tässä tarkoituksessa voimme kerätä esimerkiksi seuraavia tietoja:

• tieto siitä, kuinka monta kertaa tietty mainos on näytetty selaimessa
• tieto siitä, onko mainos avattu

Evästeiden poistaminen käytöstä

Voit halutessasi kytkeä evästetoiminnon pois päältä, jos et halua Exciberin saavan edellä mainittuja tietoja evästetoiminnon avulla. Joidenkin sivujen häiriöttömälle toimimiselle evästeet ovat kuitenkin tarpeellisia.

Mikäli et halua, että mainontaa kohdennetaan kiinnostusalueidesi mukaan, voit estää kohdentamisen alla olevan linkin kautta. Kohdentamisen estämisen jälkeen sinulle näytetään yhtä paljon mainoksia kuin aikaisemmin, mutta mainoksia ei ole valittu kiinnostusalueidesi mukaan.

Exciberin sivuilla olevien lomakkeiden kautta kerättyjä henkilötietoja voidaan käytetään personoituun markkinointiin ja mainontaan. Täyttämällä tiedot annat Exciberille luvan lähettää markkinointiviestejä antamaasi sähköpostiosoitteeseen.

Voit estää markkinointiviestin lähettämisen milloin tahansa lähettämällä sähköpostia osoitteeseen: myynti(at)exciber.fi